Sunday, September 9, 2012

Slokas for Children with Video Below

 1. Guru Dhyanam
 2. Ganapathi Slokam
 3. Ganesha pancharatnam
 4. Subramaniya Dhyana slokam
 5. Sivan - Parvathi Dhyana Slokam
 6. Mruthunjaya Dhyana Slokam
 7. Siva panchaksharam
 8. Mahavishnu Stotram
 9. Lakshmi Dhyana Slokam
 10. Sri Mahalakshmi Ashtakam
 11. Sri Suktham
 12. Sri Mahalakshmi Palastuthi
 13. Sri Durga Prathana Slokam
 14. Sri Durga Suktham
 15. Durga Namaskara Slokam
 16. Sri Navagraha Gayathri
 17. Aadithya Hrudayam
 18. Shanthi Panchakam
 19. Purasha Suktham
 20. Mantra Pushpam
 21. Narasimha Stotram
 22. Dhanvanthri Mantram
 23. Sudharsana Mantram
 24. Triyambakam
 25. sudarsana Gayathri
 26. Maari Dhyanam
 27. Sri Maha Maari Trisatinamavali
 28. Sri Durga Trisatinamavali
 29. Sri Ganesha Ashtakam
 30. Sri Mahaganapathi Sahasranamam
 31. Sri Vishnu Sahasranama Stothram
 32. Sri Dharidra Dukha Dahana Sivapanchakshari Stotram
 33. Pavamana Suktham
 34. Lagunyasam
 35. Sri Rudram
 36. Chamakaprasna
 37. Gurudhyanam - Hayagreevamantra - Saraswathi Mantram 
 38. Siva Dhyanam
 39. Ashtanga Namaskaram
 40. Sri Mahamaari Ashotaram
 41. Sri Navagraha Stotram
 42. Sri Shyamala Dandakam

Labels